Corrected QT Interval (QTc) - Bazett Equation Formula - Cardiology Calculators

Formula :


QTc = QTm / √(RR)
RR = 60 / HR


Where,
QTc = Corrected QT
QTm = QT Measured
RR = RR Interval
HR = Heart Rate

Related Calculator:


english Calculators and Converters

Ask a Question


Sitemap